Pořádáme 3 kurzy vaření týdně!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

I. Úvodní ustanovení
  1. Monika Kokyová, Nosislav 69164, Masarykova 249, IČ:08024995

(dále jen „poskytovatel“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www.kokyova.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

2) Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

„Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí kurzu s poskytovatelem. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.

„Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kurzu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

„Kurzem“ je kurz objednaný zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi poskytovatelem kurzu a zákazníkem.

„Voucherem“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného kurzu.

3) Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí kurzu.

4) Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

5) Pro objednání kurzu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

II. Předmět smluvního vztahu

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi nebo držiteli voucheru kurz a umožnit zákazníkovi nebo držiteli voucheru účast na takovém kurzu za splnění dále uvedených podmínek.

2) Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast na kurzu.

III. Vznik smluvního vztahu

1) Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany poskytovatele a zaplacením ceny za kurz zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele .

2) Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení kurzu, termín konání kurzu, cenu kurzu a počet osob, které se zúčastní kurzu.

 

IV. Kurzy

1) Poskytovatel zajišťuje výhradně kurzy uvedené v nabídce uvedené na internetových stránkách www.kokyova.cz.

2) Kurzy se konají v provozovně poskytovatele na adrese Dukelská třída 83, Brno, 60200, neurčí-li poskytovatel jinak.

3) Kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedeného na www.kokyova.cz.

 

V. Dodání

1) Objednaný a uhrazený voucher na kurz je doručován dle volby zákazníka, doporučenou poštovní zásilkou, smluvní přepravní službou, prostřednictvím osobního odběru v provozovně poskytovatele, nebo prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce.

 

VI. Platební podmínky

1) Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele.

2) Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě pěti dnů od potvrzení objednávky provozovatelem.

3) Ceny uvedené na internetových stránkách provozovatele (www.kokyova.cz) jsou uváděny včetně DPH.

4) Cenu za vouchery a případné náklady spojené s dodáním dle smlouvy o poskytnutí kurzu může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby: – bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 1800247014/3030, vedený u Air Bank a.s. (dále jen „účet poskytovatele“).

5) V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury nebo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

6) Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
V případě platby realizované online platební kartou, bude potvrzení o přijaté platbě zasláno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bezodkladně po připsání platby na účet provozovatele internetových stránek www.kokyova.cz.

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.

2) Lektor je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.

3) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

4) Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

5) Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout.

 

VIII. Změna a zrušení kurzu

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:

V případě, že kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 5 osobami; – poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu;

2) V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby zákazníka. V případě, že se jedná dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.

3) V případě, že se zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem.

– Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než  5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu je tato služba  považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.

4) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

 

IX. Odpovědnost za škodu

1) Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat provozovatele o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

X. Reklamace kurzu

1) Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

XI. Ochrana osobních údajů

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a způsobu jejich zpracování si můžete přečíst zde.

XII. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí kurzu či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost zákazníka vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

2) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2019

Kontaktní údaje poskytovatele:

adresa pro doručování:

Monika Kokyová, Nosislav 69164, Masarykova 249

mona@kokyova.cz

+420 730 820 981

V Brně dne 1.2.2019